top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN van Autorijschool Kerklaan, kortheidshalve omschreven als "RijKerklaan".

​Gedurende een rijles is de cursist niet de juridische bestuurder van het voertuig, maar enkel de feitelijke bestuurder. Dit betekent dat zolang er sprake is van rijonderricht de instructeur, c.q. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur c.q. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk. Onder een rijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van geschiktheid (rijtest) en/of rijvaardigheid.

 

Artikel 1. Definities.
Opdrachtgever: Degene die de opdracht geeft aan RijKerklaan om rijlessen te (laten) volgen. Dit kan de opdrachtgever zelf zijn, maar ook de (potentiële) werkgever of ouder/verzorger alsmede de cursist.
Cursist: Degene die rijonderricht krijgt van de instructeur teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.
Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de cursist teneinde het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.
Rijonderricht: Het verkrijgen van rijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de cursist zal opvolgen en benodigd zijn op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR praktijkexamen teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

 

Artikel 2. Werkingssfeer.
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van RijKerklaan, behoudens indien en voor zover RijKerklaan schriftelijk anders verklaart.
2.2 In alle gevallen, waarin door RijKerklaan van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. RijKerklaan is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
2.4 Elke opdracht dan wel inschrijving die door RijKerklaan aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen vijf dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen de opdrachtgever en RijKerklaan gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken betekent automatisch dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden accepteert.
2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
2.8 Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.9 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever of indien deze minderjarig is door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers of door het afnemen van een product of dienst.


Artikel 3. Verplichtingen RijKerklaan.
RijKerklaan is verplicht er zorg voor te dragen dat:
3.1 de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
3.2 de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht of daaraan gerelateerde zaken.

3.3 bij niet tijdige aanvang van de rijles de tijdsduur van de rijles gelijk blijft of wordt ingehaald of wordt verrekend.
3.4 de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen.
3.5 de aanvraag voor het praktijkexamen door RijKerklaan - onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR); e.e.a. mits de opdrachtgever RijKerklaan hiertoe gemachtigd heeft bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de opdrachtgever is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd.
3.6 alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen aanwezig zijn.
3.7 de opdrachtgever wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan RijKerklaan hiervan melding moet maken.

 

Artikel 4. Verplichtingen cursist.
De cursist verplicht zich:
4.1 aan het begin van de rijopleiding RijKerklaan te machtigen met zijn DigiD gegevens + SMS bevestiging via mijn.cbr.nl teneinde het reserveren van tussentijdse toets/examens mogelijk te maken.
4.2 een Gezondheidsverklaring in te dienen en naar waarheid in te vullen. De opdrachtgever betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. Tevens zorgt de opdrachtgever dat deze gegevens actueel blijven.
4.3 ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. RijKerklaan kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.
4.4 te melden wanneer er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/het examen blijken dat de cursist een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is RijKerklaan niet aansprakelijk voor de hieruit vloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen.
4.5 te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles. Door RijKerklaan wordt hierbij een maximale wachttijd van 15 minuten in acht genomen. Bij te laat verschijnen van de cursist wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden. Bij het niet verschijnen van de cursist zonder tijdige afzegging dient hij/zij de volledige lesprijs te voldoen.
4.6 bij een eventuele verhindering dit uiterlijk voor het einde van de werkdag voorafgaand aan de geplande rijles aan RijKerklaan melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht en wordt een andere afspraak voor de rijles gemaakt.
4.7 Een rijles die binnen de bovenstaande periode wordt afgezegd wordt in rekening gebracht, tenzij het een dringende reden – zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m tweede graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis – betreft. Bij ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring, wordt u ook gevrijwaard van betaling.
4.8 alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
4.9 de mobiele telefoon op stil te zetten tijdens de rijlessen, op weg naar huis na afloop van de rijles of het onderzoek naar de rijvaardigheid.
4.10 eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan RijKerklaan c.q. het examenbureau voordat het rijonderricht c.q. onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de cursist nalaat dit te doen en het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan RijKerklaan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
4.11 het lesvoertuig schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto.
4.12 de autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door RijKerklaan bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de opdrachtgever de volledige lesprijs te worden betaald.
4.13 voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door de instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat – die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen – is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever en vrijwaart RijKerklaan zich voor alle aansprakelijkheid.
4.14 de continuïteit van de rijlessen niet langer dan vier weken te onderbreken, tenzij in onderling overleg anders overeengekomen met de instructeur.
4.15 na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de cursist verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur.

 

Artikel 5. Privacybeleid.
RijKerklaan verwerkt ter uitvoering van de rijopleiding dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke opdrachtgever met RijKerklaan aangaat persoonsgegevens. RijKerklaan verwerkt die persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de overeenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt de opdrachtgever geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek RijKerklaan persoonsgegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

 

Artikel 6. Geheimhoudingsverklaring.
RijKerklaan verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de rijopleiding ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke de opdrachtgever met RIjKerklaan aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan het vertrouwelijke karakter kenbaar of redelijkerwijs te vermoeden is. RijKerklaan onthoudt zich van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

 

Artikel 7. Betaling.
7.1 Betalingen van alle diensten en producten die RijKerklaan aanbiedt zijn contant, per pin of via bankoverschrijving. Mochten er meerdere rijlessen vooruit zijn betaald dan uiteindelijk afgenomen, dan zullen deze na beëindiging van de opleiding door RijKerklaan worden gecrediteerd.
7.2 Als er met RijKerklaan is overeengekomen dat de lessen vooraf, direct of achteraf per maximaal 5 lessen door middel van een bankoverschrijving worden geïncasseerd, dan dient de opdrachtgever zorg te dragen voor tijdige betaling van zijn rekening. Mocht de incasso om administratieve redenen geen doorgang kunnen vinden, dan blijft de opdrachtgever altijd aansprakelijk voor de kosten. Ook kan RijKerklaan de opleiding tegen de gemaakte kosten stilzetten of beëindigen.
7.3 De kosten van de leer- en lesboeken ten behoeve van de praktijk- en /of theorie zijn bij een afgeronde rijopleiding inclusief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.4 Tenzij schriftelijk afwijkend is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de opdrachtgever, krijgt hij/zij een herinnering. Bij een tweede verzuim van de opdrachtgever krijgt hij/zij een herinnering verhoogd met administratiekosten. Bij opnieuw verzuim van de opdrachtgever krijgt hij/zij een aanmaning waarbij hij/zij 10% rentevergoeding verschuldigd is.
7.5 RijKerklaan is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst de lesprijs aan te passen. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijswijziging.
7.6 Indien de opdrachtgever na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 of 15% van het verschuldigde bedrag.
7.7 Wanneer de opdrachtgever niet op tijd aan de betalingsverplichting voldoet, dan kan RijKerklaan ten allen tijde de gelden van vooruitbetaalde examens of voertuighuur hiermee verrekenen. Ook zonder toestemming van de cursist of opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft kan de cursist zelf op de kosten van de opleiding worden aangesproken.
7.8 Wanneer de opdrachtgever niet op tijd aan de betalingsverplichting voldoet heeft RijKerklaan het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest. De opdrachtgever kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

 

Artikel 8. Aanvraag onderzoek (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen) naar de rijvaardigheid.
8.1 De kosten ten behoeve van het onderzoek dienen te worden voldaan zoals omschreven in artikel 7.
8.2 De opdrachtgever kan voor aanvraag van het onderzoek doorgeven op welke datum hij/zij verhinderd is. Indien de opdrachtgever geen data van verhindering aangeeft zal een willekeurige datum die beschikbaar is in het TOP reserveringssysteem worden vastgelegd. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht en heeft vervolgens 24 uur vanaf het moment van reserveren de mogelijkheid tot annuleren.
8.3 RijKerklaan is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.

 

Artikel 9. Onderzoek naar de rijgeschiktheid.
Wanneer een of meerdere vragen op de Gezondheidsverklaring met “ja” beantwoord moet(en) worden dan volgt nader onderzoek door het CBR. De kosten voor de huur van het lesvoertuig om een rijproef Rijgeschiktheid af te leggen worden apart in rekening gebracht. Wanneer de arts van het CBR geen Verklaring van Gezondheid kan afgeven en hierdoor de rijopleiding gestopt moet worden volgt nimmer terugbetaling van de reeds genoten rijlessen.
Wanneer de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid is ingevuld en tijdens het onderzoek de examinator besluit hiervan melding te maken bij de arts van het CBR zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 10. Onderzoek naar de rijvaardigheid.
10.1 Indien het onderzoek geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist draagt de opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende kosten. 
10.2 Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de 
afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan RijKerklaan de opdrachtgever een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.
10.3 Indien de opdrachtgever het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien vanwege een van de redenen genoemd onder sublid a,b of c zal RijKerklaan ervoor zorgen dat voor de opdrachtgever een nieuw onderzoek worden aangevraagd indien de opdrachtgever dit wenst.
RijKerklaan staat ervoor in dat het annuleren van het onderzoek geschiedt zonder kosten voor de opdrachtgever wanneer:
10.3a Een familielid tot en met de tweede graad van de opdrachtgever of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf.
10.3b Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type ter beschikking is.
10.3c Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van de BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is.

Artikel 11. Opschorting en annulering.
11.1 Zowel RijKerklaan als de opdrachtgever hebben het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van twee weken in acht te worden genomen. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken.
11.2 RijKerklaan is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van RijKerklaan gevergd kan worden de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
11.3 Voorts is RijKerklaan bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van RijKerklaan gevergd kan worden.
11.4 De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd bij een onderbreken van de continuïteit van de rijlessen langer dan zes weken, tenzij in onderling overleg anders overeengekomen met de instructeur.
11.5 Indien RijKerklaan de overeenkomst ontbindt volgt terugbetaling aan de opdrachtgever van de lesgelden waarvoor RijKerklaan nog niet heeft gepresteerd.
11.6 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is RijKerklaan gerechtigd tot vergoeding van het theoriepakket van VekaBest naar winkelwaarde indien dit niet gekocht is, 
alsmede eventuele schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.
11.7 RijKerklaan kan, wanneer er sprake is van overmacht, slechte weersomstandigheden, defect lesvoertuig, verschuiving van een onderzoek en/of ziekte van de instructeur ten alle tijde de rijles afzeggen. RijKerklaan kan nimmer door de opdrachtgever voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.
11.8 Indien onderzoek wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden en het wel verantwoord is om rijonderricht te geven, dan kan RijKerklaan besluiten om de examenrit om te zetten in een rijles. De kosten voor deze rijles worden berekend.
11.9 Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de opdrachtgever in dit geval recht op restitutie van dat bedrag onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede het ontvangen theoriepakket. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn rijlessen te volgen.
11.10 Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal rijlessen dan wel een vaste periode, dan kan de opdrachtgever deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal RijKerklaan het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen alsmede het ontvangen theoriepakket zonder aftrek van eventuele kortingen.
11.11 De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
11.12 Bij beëindiging van de overeenkomst heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van aan RijKerklaan betaalde kosten voor het onderzoek ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief. Deze worden door RijKerklaan op naam gereserveerd en voorafgaand aan het onderzoek voldaan.

Artikel 12. Vrijwaring en aansprakelijkheid.
12.1 RijKerklaan vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het onderzoek tenzij:
-  de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt.
-  de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt.
-  de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
-  de cursist zijn of haar medische beperkingen heeft verzwegen.
12.2 RijKerklaan is niet aansprakelijk voor kwijtraken of diefstal van eigendommen van de cursist voor, tijdens of na opleidingen die in het lesvoertuig hebben plaatsgevonden.
12.3 RijKerklaan is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst. 

Artikel 13. Bemiddelingsregeling.
13.1 Indien er een geschil is ontstaan tussen de opdrachtgever en/of cursist en RijKerklaan met betrekking tot de onderhavige verplichtingen, dient de opdrachtgever deze mogelijk de volgende boeking kenbaar te maken teneinde de gelegenheid te bieden het geschil tijdig op te lossen.
13.2 Indien het geschil niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan de opdrachtgever een beroep doen op bemiddelingsregeling. Het beroep op bemiddeling dient te worden gedaan binnen twee weken nadat het geschil is ontstaan.
13.3 Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van RijKerklaan dan wel de opdrachtgever om het geschil door de gewone rechter te laten beslechten niet in de weg.

bottom of page