top of page

PRIVACYVERKLARING

 

Autorijschool Kerklaan is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en doen er zodoende alles aan om dit verantwoordelijk te doen in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens. Middels deze privacyverklaring willen wij u daar heldere en transparante informatie over geven. Wij werken continu aan het verbeteren van onze privacyverklaring.

 

Bewust en misschien ook wel onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld door een proefles af te nemen, een overeenkomst af te sluiten of de rijles vanaf een ander adres dan in de overeenkomst genoemd te starten. Hieronder staat omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke door ons verwerkt worden. Uiteraard zijn uw persoonsgegevens bij ons in veilige handen, want persoonsgegevens zijn privé!

 

Kort maar duidelijk:

 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons gedeeld heeft.

 • We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen wanneer we dit wettelijk verplicht zijn.

 • In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming.

 

Onze contactgegevens:

www.autorijschool-kerklaan.nl / Oranjetuin 13, 2665 VJ Bleiswijk / 010 5212241.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie neemt u dan gerust contact met ons op, dat kan ook via info@autorijschool-kerklaan.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Autorijschool Kerklaan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam

 • Geboortedatum

 • Postcode / Adres

 • Woonplaats

 • E-mailadres

 • (mobiel) Telefoonnummer

 • Betaalgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het ophalen en afzetten op de plaats van afspraak.

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Autorijschool Kerklaan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:

Deelnemers aan 2toDrive zijn jonger dan 18 jaar, bij het aangaan van een overeenkomst dienen ouder(s) en/of verzorger(s) mee te tekenen als opdrachtgever. Dit betekent dat naast de gegevens van de cursist ook de gegevens van de ouder(s) en/of verzorger(s) binnen onze administratie word opgeslagen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Autorijschool Kerklaan deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Op onze website wordt alleen een cookie voor Google Analytics gebruikt.

De opnames die het camerasysteem van Lescam maakt zijn gecodeerd en kunnen alleen met de bijbehorende software en dongel worden afgespeeld. Dit houdt in dat het vrij lastig is om de beelden op internet te zetten. Wij plaatsen niks openbaar, maar mocht je dit zelf wel doen kan het zijn dat de beelden in strijd zijn met de privacywetgeving.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen*. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering* of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autorijschool Kerklaan.

    *met uitzondering van de factuurgegevens en alle afspraken voor de rijlessen, voor deze geldt de wettelijke bewaarplicht.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen een week, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Autorijschool Kerklaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

bottom of page